Üldtingimused

INTERNETI VÕI MOBIILTELEFONI VAHENDUSEL LOTERIIPILETI OSTMISE ÜLDTINGIMUSED

1. ÜLDTINGIMUSTE KOHALDUVUS
1.1. Käesolevad üldtingimused (edaspidi ka Üldtingimused) reguleerivad AS Eesti Loto (edaspidi Eesti Loto) ja enda nimele Eesti Loto veebilehtedel (edaspidi Veebikeskkond) konto loonud isiku (edaspidi Veebimängija) õiguseid ja kohustusi, mis kehtivad nimetatud konto (edaspidi Mängukonto) loomisel ja kasutamisel, sealhulgas loteriipiletite (edaspidi Pilet) ostmisel.

1.2. Üldtingimused jõustuvad, kui Eesti Loto on saanud kätte Veebimängija poolt Veebikeskkonnas antud kinnituse Mängukonto loomiseks.

1.3. Konkreetses loteriis osalemist reguleerivad lisaks Üldtingimustele ka klassikaliste loteriide üldreeglid ja vastava loterii mängureeglid.

1.4. Eesti Loto jätab endale õiguse käesolevaid Üldtingimusi muuta. Üldtingimuste muutumisest teavitatakse Eesti Loto Veebikeskkonnas. Muudatused jõustuvad nende avaldamisest Veebikeskkonnas. Mängukonto loomine ja igakordne Mängukonto kasutamine, (sh Pileti ostmine) loetakse Eesti Loto poolt Veebimängija kinnituseks kehtivate Üldtingimustega nõustumisel.

2. MÄNGUKONTO LOOMISE EELDUSED
Mängukonto loomise eeldusteks on, et Veebimängija:
a. nõustub Üldtingimustega;
b. omab Eesti Vabariigi isikukoodi;
c. on vähemalt 16-aastane;
d. Mängukontol registreeritud arvelduskonto asub Eesti Vabariigis tegutsevas pangas ja kuulub talle endale ning tal on selle interneti teel kasutamise ja käsutamise võimalus (ehk internetipanga teenus);
.

3. VEEBIMÄNGIJA KINNITUSED
Igakordse Pileti ostmisega kinnitab Veebimängija, et:
a. ta nõustub Üldtingimustega;
b. tema Mängukonto andmed on õiged;
c. ta on teadlik, et konkreetses loteriis osalemiseks peab vastav Pilet olema ostetud enne konkreetse loterii mängureeglites sätestatud piletite müügi sulgumise aega;
d. ta on teadlik, et võlaõigusseaduse alusel ei kohaldu Pileti interneti või mobiiltelefoni vahendusel ostmisel tarbija taganemisõigus;
e. ta on teadlik, et Pileti ostmisel sidevahendi abil võivad talle tekkida kulud sideteenuse ning makseteenuse kasutamisest;
f. ta on teadlik, et Eesti Loto talletab teavet Veebimängija isiku, kontaktandmete, mängueelistuste ja seadete ning tema poolt ostetud Piletite ja saadud võitude kohta;
g. ta annab Eesti Lotole nõusoleku kasutada nii ajutisi kui püsivaid küpsiseid (ingl k cookie);
h. ta on teadlik, et Eesti Lotol on õigus käesolevaid Üldtingimusi punktis 1.4. toodud korras muuta ning aktsepteerib vastavaid muudatusi.

4. MÄNGUKONTO KASUTAMINE

4.1. Mängukonto loomiseks peab konto looja:
a. tuvastama oma isiku ID-kaardi, mobiil-ID, digi-ID, Smart-ID või Eesti Loto poolt aktsepteeritud Eesti Vabariigis tegutseva panga autentimisteenuse vahendusel;
b. täitma registreerimislehel kohustuslikud väljad;
c. valima Mängukonto kasutamiseks vajaliku kasutajanime ja salasõna.

4.2. Veebimängija tagab, et tema Mängukonto andmed on kehtivad. Vajadusel saab ta oma andmeid uuendada Mängukontole sisse logides.

4.3. Mängukonto kasutajanime ja/või salasõna kaotamisel või unustamisel saab Veebimängija ligipääsu enda Mängukontole, kasutades ühte järgmistest vahenditest:
a. ID-kaart või digi-ID;
b. Mobiil-ID;
c. Smart-ID;
d. panga autentimisteenus, valides sisselogimisaknas „Unustasid salasõna?“.

4.4. Veebimängija on vastutav, et Mängukonto kasutajanime ja salasõna ei kasutataks ilma Veebimängija loata, mistõttu Veebimängija Mängukonto vahendusel tehtud toimingud loetakse tema enda toiminguteks, olenemata sellest, kes toimingu faktiliselt teostas.

4.5. Eesti Loto võib pidada arvestust Veebimängija poolt tehtavate tehingute kohta.

4.6. Eesti Loto võib piirata Veebimängija ligipääsu tema Mängukontole, kui Eesti Lotol on tekkinud kahtlusi:
a. Mängukonto kasutamise õiguspärasuses;
b. Veebimängija suutlikkuses mängida loteriimängu vastutustundlikult;
c. Veebimängija poolt esitatud andmete õigsuses ja terviklikkuses.

Veebimängija Mängukontole ligipääsu taastamiseks on Eesti Lotol õigus nõuda tema ilmumist Eesti Loto kontorisse koos isikut tõendava dokumendiga.

4.7. Eesti Loto võib Mängukonto sulgeda, kui:
a. Veebimängija on esitanud Mängukontol valeandmeid ja ei paranda neid, hoolimata Eesti Loto vastavast ettepanekust;
b. Veebimängija või võidu saamiseks õigustatud kolmas isik keeldub võimaldamast Eesti Lotol tema isikut tuvastada või keeldub rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil täiendavalt küsitud andmete edastamisest;
c. Veebimängija rikub käesolevaid Üldtingimusi, Üldreegleid või loterii mängureegleid.
d. Veebimängija ei ole 12 kuu jooksul teinud Mängukontol ühtegi tehingut ning Mängukontoga ei ole seotud ühtegi aktiivset Piletit ega väljamaksmata võitu.

4.8. Veebimängija võib ise nõuda oma Mängukonto sulgemist igal ajal, esitades selleks Eesti Lotole vastava digitaalselt allkirjastatud avalduse või tulles Eesti Loto kontorisse (Hallivanamehe 4, Tallinn) koos isikut tõendava dokumendiga.

4.9. Kui Eesti Loto on Mängukonto sulgenud käesolevate Üldtingimuste punktis 4.7 toodud tingimuste alusel, siis ei ole Veebimängijal võimalik Mängukontot uuesti avada Mängukonto sulgemisele järgneva 3 kuu jooksul. Korduvate rikkumiste korral on Eesti Lotol õigus Mängukonto sulgeda ilma uuesti avamise võimaluseta.

5. PILETI OSTMINE

5.1. Pileti ostmiseks tuleb Veebimängijal logida end Mängukontole sisse ning esitada ostutellimus. Pileti ostutellimus (edaspidi Tellimus) loetakse esitatuks, kui:
a. panga vahendusel on sooritatud makse Pileti eest tasumiseks ning;
b. Eesti Lotoni on jõudnud kinnitus Pileti eest tasutud makse laekumisest.

Selleks, et panga kinnitus jõuaks Eesti Lotoni, peab Veebimängija järgima täpselt panga juhiseid ning tegema panga veebilehel pärast makse sooritamist valiku „tagasi kaupmehe juurde“ või mõne muu samasisulise valiku.

5.2. Pilet on ostetud, kui Eesti Loto on;
a. selle Eesti Loto infosüsteemis registreerinud ning;
b. saanud pangast Pileti eest tasumist kinnitava maksekinnituse ning;
c. salvestanud Pileti Veebimängija Mängukontole.

Konkreetses loosimises osalemiseks peab Pilet olema ostetud enne vastava loterii mängureeglites sätestatud müügi sulgumise aega.

5.3. Eesti Loto võib lõpetada Piletite müügi enne loterii mängureeglites sätestatud müügi sulgumise aega.

5.4. Ostetud Piletid säilitatakse Eesti Loto infosüsteemis. Viimase 180 kalendripäeva jooksul ostetud Pileti informatsioon on Veebimängijale nähtav Mängukonto menüüs „Piletid“. Vanemad Piletid arhiveeritakse.

6. LOTERII VÕIDU VÄLJAMAKSMINE
6.1. Loterii võidu väljamaksmise aluseks on Pilet:
a. mis on Eesti Loto infosüsteemis registreeritud ning;
b. mis on Veebimängija Mängukontol salvestatud.

6.2. Kui Veebimängija on teinud oma Mängukonto seadetes vastava märke, siis saadab Eesti Loto Veebimängijale võidu korral teate (olenevalt seadetes tehtud valikust, kas):
a. Mängukontol registreeritud e-posti aadressile või;
b. Mängukontol registreeritud mobiiltelefoninumbrile, tingimusel, et Veebimängijale mobiilsideteenust pakkuv mobiilsideoperaator sellist teenust võimaldab, kusjuures mobiilsideoperaator võib võtta sellise teenuse eest lisatasu.

6.3. Kuni 1999,99 euro suurused võidud makstakse automaatselt Veebimängija Mängukontol registreeritud arvelduskontole (makse teostamiseks kasutatavad andmed fikseeritakse loosimistulemuste avaldamise hetkel). Võidusumma kantakse üle 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates loosimisele järgnevast päevast. Võit loetakse Veebimängija poolt kättesaaduks, kui Eesti Loto on võidusumma Mängukontol registreeritud arvelduskontole üle kandnud.

6.4. Võidud alates 2000 eurot makstakse Veebimängija arvelduskontole 30 kalendripäeva jooksul alates Veebimängija poolt võidunõude avalduse ja õigusaktide ning Üldreeglite alusel nõutud dokumentide jõudmisest Eesti Loto kontorisse.

6.5. Eesti Loto võib peatada võidu väljamaksmise, kui tal on tekkinud kahtlus, et:
a) loteriimängu võitnud Veebimängija Mängukontot ei ole õiguspäraselt kasutatud või;
b) Eesti Loto kontorisse võitu vormistama saabunud isik ei ole võidu saamiseks õigustatud isik või;
c) Veebimängija ei ole piletite eest tasunud või;
d) Veebimängija poolt Mängukontol registreeritud arvelduskonto ei kuulu Veebimängijale.
Eesti Loto võib peatada võidu väljamaksmise ka juhul, kui Veebimängija ei ole esitanud võidunõude avalduses nõutud andmeid (sh rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil kogutavad andmed) või ei ole esitanud korrektseid andmeid.
6.6. Loteriis võitnud Veebimängija kaotab õiguse loterii võidule ning võit loetakse aegunuks ja arvatakse Eesti Loto reservfondi, kui:
a)  võitu ei õnnestu Veebimängijale kanda 90 kalendripäeva jooksul loosimise toimumisest, sest Veebimängija Mängukontol või võidunõude avalduses esitatud andmed ei ole korrektsed ning Veebimängija ei ole neid parandanud hoolimata Eesti Loto poolt Veebimängijale tema Mängukontol või avalduses esitatud kontaktandmete (e-posti aadress, telefon) kaudu edastatud vastavast ettepanekust või;
b)  Veebimängija ei ole suutnud 90 kalendripäeva jooksul arvates loosimise toimumisest kõrvaldada Eesti Loto kahtlusi Üldtingimuste punktis 6.5 sätestatud asjaolude suhtes.

6.7. Kui Veebimängija soovib võidu väljamaksmist talle mittekuuluvale arvelduskontole, peab Veebimängija esitama Eesti Lotole võidunõude avalduse nii enda kui arvelduskonto omaniku andmetega (sh rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonide alusel kogutavad andmed) p 6.4 kirjeldatud viisidel. Arvelduskonto omaniku tuvastamine toimub analoogselt Veebimängija tuvastamisega (sh isiklik kohalolu Eesti Loto kontoris vormistamisel ning dokumendi koopiate esitamine ja digiallkiri avaldusel digitaalse võidunõude avalduse esitamisel)

6.7.1. Juhul kui võitu summas kuni 1999,99 eurot ei ole õnnestunud välja maksta vastavalt p 6.3 ning Veebimängija taotleb võidu väljamaksmist talle mittekuuluvale arvelduskontole, käsitleb Eesti Loto sellist soovi käesolevate Üldtingimuste rikkumisena ning pärast võidu väljamaksmist Veebimängija avalduses toodud arvelduskontole, sulgeb Veebimängija Mängukonto punkti 4.8 alusel.

7. EESTI LOTO VASTUTUS
7.1. Eesti Loto ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on Veebimängijal tekkinud:
a. ID-kaardi, digi-ID, mobiil-ID, Smart-ID või Mängukonto kasutajanime ja salasõna sattumisest kolmandate isikute kätte;
b. Tellimuse esitamise mittevõimaldamisest.

7.2. Tellimuse mittetäitmise korral on Eesti Loto vastutus piiratud Tellimuse esitamisel tehtud panuse suurusega. Tellimuse mittetäitmise korral tagastatakse Tellimuse eest makstud raha samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti, 10 (kümne) tööpäeva jooksul. Mittetäidetud Tellimuste eest tagastatavalt rahalt ei maksta intressi.

8. ERISUSED MOBIILTELEFONI VAHENDUSEL (edaspidi M-loto) PILETI OSTMISEL
8.1. M-loto vahendusel Pileti ostmisel kinnitab Veebimängija, et;
a. ta on tema Mängukontoga seotud mobiiltelefoninumbri õiguspärane valdaja;
b. ta on tutvunud M-loto kirjelduse ja mängujuhisega;
c. ta on teadlik, et Eesti Loto ei kontrolli mobiiltelefoninumbri kuuluvust, Veebimängija õigust mobiiltelefoninumbrit kasutada ega mobiiltelefoninumbri muutumist;
d. ta on teadlik, et mobiilsideoperaatorid võivad kehtestada Pileti ostmise kõnele ning teate saamisele või muudele loteriialastele teenustele erihinna.

8.2. M-loto vahendusel esitatud tellimus Pileti ostmiseks on tagasivõetamatu hetkest, mil mobiilsideoperaatorilt on Eesti Lotole saabunud tellimuse kinnitus.

8.3. Mobiiltelefoniga Pileti ostmisel toimub pileti eest tasumine mobiilsideoperaatori vahendusel.

8.4. M-loto vahendusel ostetav Pileti on ostetud, kui Eesti Loto on:
a. Pileti Eesti Loto infosüsteemis registreerinud ning;
b. saanud mobiilsideoperaatorilt Pileti ostmise kinnituse ning;
c. salvestanud pileti Veebimängija Mängukontole.

8.5. Pileti ostmisel teise Veebimängija Mängukontoga seotud mobiiltelefoninumbrilt salvestatakse Pilet teise Veebimängija Mängukontole;

8.6. Eesti Loto ei vastuta kahju eest, mis tekkis Veebimängijale tema mobiiltelefoninumbri kasutamisest kolmandate isikute poolt.

9. ISIKUANDMETE KAITSE
9.1. Veebimängija annab Eesti Lotole nõusoleku:
a. töödelda oma isikuandmeid, mis Veebimängija on Eesti Lotole Mängukonto kasutamisel esitanud, vastavalt AS Eesti Loto isikuandmete töötlemise põhimõtetele ning;
b. kasutada oma isikuandmeid otseturunduseks.

9.2. Veebimängijal on õigus keelata Eesti Lotol oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks.

10. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Veebimängijal on mistahes pretensioonide korral õigus pöörduda Eesti Loto poole, esitades vastava avalduse. Veebimängija avaldusele vastatakse kirjalikult 15 päeva jooksul arvates pretensiooni esitamisest. Anonüümseid avaldusi läbi ei vaadata ning neile ei vastata.
 
Kehtivad alates 24.03.2020.
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt