Üldreeglid

AS Eesti Loto klassikaliste loteriide üldreeglid

1.    MÕISTED
1.1.    „Üldreeglid“ on käesolevad, AS Eesti Loto klassikaliste loteriide üldreeglid. Üldreeglite muutmisel teavitab Eesti Loto sellest mängijaid Eesti Loto veebikeskkonna vahendusel.   
1.2.    „Mängureeglid“ on klassikaliste loteriide (Bingo loto, Eurojackpot, Keno ja Vikinglotto) mängupõhised eritingimused (edaspidi loterii mängureeglid), mis kehtivad vastava loterii kohta koos üldreeglitega.
1.3.    „Loterii“ on Eesti Loto poolt korraldatav hasartmäng nimetusega Bingo loto, Eurojackpot, Keno või Vikinglotto.
1.4.    „Eesti Loto“ on AS Eesti Loto, registrikood 10281170, aadress Hallivanamehe 4 Tallinn 11317, telefon +372 650 2030, e-post klienditugi@eestiloto.ee, veebikeskkond www.eestiloto.ee.
1.5.     „Mängija“ on vähemalt 16-aastane, Eesti Vabariigi isikukoodi omav isik, kes on omandanud tema isikukoodiga seotud kehtiva pileti.
1.6.    „Pilet“ on Eesti Loto infosüsteemis loodud ja registreeritud unikaalne elektrooniliste kirjete kogum, mis sisaldab mängukombinatsioone, on seotud mängija isikukoodiga ning loosimistega, mille eest mängija on tasunud ja mille kohta on väljastatud lototerminali vahendusel pileti väljatrükk või mille andmed kuvatakse mängija mängukontol ning mis annab talle õiguse võtta osa loterii loosimisest.
1.7.    “Mängukombinatsioon” on vastavalt loterii mängureeglitele mängija poolt valitud või infosüsteemi poolt juhuslikult valitud numbrite kogum.
1.8.    “Pileti väljatrükk” on lototerminalist väljastatud pileti andmeid sisaldav paberdokument, mis tõendab mängija poolt pileti omandamist.
1.9.    “Mängukonto” on mängija poolt enda nimel Eesti Loto veebikeskkonnas vastavalt “Interneti või mobiiltelefoni vahendusel loteriipileti ostmise üldtingimustele” loodud konto.
1.10.    „Võidupilet“ on kehtiv pilet, mis on osalenud loosimisel ning mille mängukombinatsiooni täielik või osaline kokkulangemine võidunumbritega annab mängijale õiguse omandada võit.
1.11.    „Võit“ on mängija õigus saada loosimise tulemusel võidupileti alusel raha või loterii tingimustes kirjeldatud rahalise väärtusega muu hüve.
1.12.    „Võidunõue“ on mängija poolt Eesti Lotole võidupileti alusel esitatud nõue võidu väljamaksmiseks.
1.13.    “Võidunumbrid” on loterii loosimisel vastavalt mängureeglitele väljaloositud numbrid.
1.14.     „Lototerminal“ on Eesti Loto infosüsteemiga ühendatud seade, mida kasutatakse pileti loomiseks ja registreerimiseks Eesti Loto infosüsteemis, pileti väljatrükiks ning pileti väljatrüki alusel võidu tuvastamiseks.
1.15.    „Mängupäev“ on loterii loosimise päev vastavalt iga loterii mängureeglites määratletule.
1.16.    “Loosimine” on võidunumbrite väljaselgitamine vastavalt konkreetse loterii mängureeglitele.
1.17.    „Partner“ on välisriigi litsentseeritud loteriikorraldaja, kellega Eesti Lotot seob koostööleping ühise rahvusvahelise loterii korraldamiseks.

2.    LOTERIIDE KORRALDAJA
2.1.    Loteriide korraldaja on Eesti Loto.
2.2.    Loteriide korraldaja kontaktandmete muutumine ja/või muutmine ei ole käsitletav üldreeglite muutmisena.

3.    LOTERII PILET
3.1.    Mängija saab osaleda loterii loosimisel ja esitada võidunõude üksnes pileti alusel.
3.2.    Lototerminali vahendusel ostetud pileti väljatrükil on märgitud muuhulgas järgmised andmed vastavalt iga loterii mängureeglites kehtestatule: mängukombinatsioon(id), loterii korraldusloa number, pileti number, pileti omaniku isikukoodi seitse (7) esimest numbrit, edasimüüja number (ID), turvanumber, pileti väljastamise kuupäev ja kellaaeg, loosimise number, loosimise kuupäev ja kellaaeg.  Mitmel loosimisel osaleva pileti puhul ka loosimiste numbrite ja kuupäevade vahemik.
3.3.    Interneti või mobiiltelefoni vahendusel ostetud pileti kohta kuvatakse mängija mängukontol menüüs pealkirjaga „Piletid“ muuhulgas järgmised andmed vastavalt iga loterii mängureeglites kehtestatule: mängukombinatsioon(id), pileti number, pileti väljastamise kuupäev ja kellaaeg, loosimise number, loosimise kuupäev ja kellaaeg, loosimiste arv.
3.4.    Pileti (või selle omamist tõendava pileti väljatrüki) korrektsust peab mängija kontrollima koheselt pileti ostmisel.
3.5.    Kui pileti väljatrükil ei ole loetavad kõik lototerminalis võidu tuvastamiseks vajalikud andmed, tuvastatakse võidu olemasolu Eesti Loto kontoris.
3.6.    Pilet on kehtetu järgnevatel juhtudel:
3.6.1.    mängija ei ole pileti eest nõuetekohaselt tasunud;
3.6.2.    pilet on Eesti Loto infosüsteemis tühistatud.
3.7.    Piletite müük loosimisele lõpetatakse vastava loterii mängureeglites määratud ajal. Eesti Loto jätab endale õiguse muuta nimetatud aega, teavitades sellest eelnevalt mängijaid Eesti Loto veebikeskkonnas ning võimalusel meedia vahendusel.
3.8.    Mitmel loosimisel osaleva pileti võidu väljamaksmisel mängijale luuakse Eesti Loto infosüsteemis veel toimumata loosimistel osalemiseks asenduspilet, millest mängijale antakse väljatrükk.

4.    MÄNGUVIISID
4.1.    Piletit on võimalik osta edasimüüjate müügipunktidest, veebikeskkonnast või mobiiltelefoni vahendusel.
4.2.    “Interneti või mobiiltelefoni vahendusel loteriipileti ostmise üldtingimused” on kättesaadavad Eesti Loto veebikeskkonnas. Muudatused nimetatud tingimustes ei mõjuta üldreeglite kehtivust.
4.3.    Edasimüüjate müügipunktide nimekiri on kättesaadav Eesti Loto veebikeskkonnas. Muudatused selles nimekirjas ei mõjuta üldreeglite kehtivust. Eesti Lotol on õigus vajadusel lototerminale ajutiselt deaktiveerida.

5.    LOOSIMISE AEG JA KOHT
5.1.    Loteriide loosimised toimuvad loteriide mängureeglites määratud ajal ja kohas.
5.2.    Eesti Loto jätab endale õiguse loterii loosimise kellaaja ja/või toimumiskoha muutmiseks, teavitades sellest eelnevalt mängijaid Eesti Loto veebikeskkonnas ning võimalusel meedia vahendusel.
 
6.    LOOSIMISTE LÄBIVIIMINE
6.1.    Loosimisel kasutatakse lototrone ja pallikomplekte või elektroonilist juhuslike numbrite generaatorit (RNG – random number generator) vastavalt mängureeglites sätestatule.
6.2.    Eesti Loto või vastava loterii loosimist läbi viiv partner korraldab loosimiseks kasutatavate lototronide ja pallikomplektide kontrollimise enne loosimist. Lototroni rikke korral viiakse loosimine läbi Eesti Loto juhatuse või partneri pädeva organi poolt asjakohaste protseduurireeglite alusel.
6.3.    Võidunumber loetakse väljaloosituks, kui vastava numbriga pall on väljunud lototronist ning selle väljumine on fikseeritud loosimist korraldavate isikute poolt.
6.4.    Eesti Loto korraldatavate loteriide loosimiste tulemused avalikustatakse esimesel võimalusel pärast vastava loosimise lõppu Eesti Loto veebikeskkonnas. Loosimistulemused avaldatakse lisaks ka loteriide müügipunktides ning võimalusel meedia vahendusel. Võimalusel edastatakse loosimise tulemused tele- või internetiülekandena.
6..    Loteriide piletite vahel võidakse korraldada Eesti Loto poolt lisaloosimisi. Lisaloosimiste aeg, koht ja kord sätestatakse Eesti Loto juhatuse igakordse otsusega ning sellest teavitatakse mängijaid Eesti Loto veebikeskkonnas, loteriide müügipunktides ja võimalusel meedia vahendusel.

7.    VÕIDUFOND JA SELLE JAOTUS VÕIDUTASANDITE VAHEL
7.1.    Võidufond on mängijate poolt konkreetseks loterii loosimiseks tehtud panustest võitudena välja maksmisele kuuluv summa.
7.2.    Täpsemad tingimused võidufondi ja selle jaotuse kohta võidutasandite vahel on sätestatud iga loterii mängureeglites.

8.    RESERVFOND
8.1.    Eesti Loto reservfond on loteriide ühine reservfond (s.o ühe loterii osas reservfondi arvatud summasid võib kasutada teiste loteriide jaoks), mis koosneb vastavalt mängureeglitele:
8.1.1.     kindlaks määratud eraldistest;
8.1.2.    võidutasandite võidufondide ja võidusummade ümardamiste jääkidest;
8.1.3.    tähtaegselt väljamaksmata võitudest.
8.2.    Reservfondi kasutatakse:
8.2.1.    mängureeglites sätestatud juhtudel võitude väljamaksmiseks;
8.2.2.    mängureeglitega sätestatud minimaalsete võidusummade tagamiseks;
8.2.3.    loteriide lisaloosimiste võitude väljamaksmiseks ning
8.2.4.    loteriide arendamiseks, edendamiseks ja turundamiseks.

9.    VÕIDUNÕUDE ESITAMINE JA VÕITUDE VÄLJAMAKSMINE
9.1.    Võidunõude esitamise tähtaeg on üheksakümmend (90) päeva alates vastavale loterii loosimisele järgnevast päevast.
9.2.    Interneti või mobiiltelefoni vahendusel ostetud võidupileti alusel saadud võit suuruses kuni 1999,99 eurot makstakse võidunõuet esitamata mängija mängukontol registreeritud arvelduskontole kümne (10) tööpäeva jooksul alates loterii loosimisele järgnevast päevast.
9.3.    Muudel juhtudel on mängijal võimalik võidunõue esitada:
9.3.1.    Loterii müügipunktides lototerminali vahendusel, kus võidusumma väljamaksmiseks peab mängija esitama pileti väljatrüki ning isikut tõendava dokumendi isikusamasuse tuvastamiseks. Müügipunktides makstakse välja võidud kuni 35 eurot, võimalusel kuni 650 eurot, v.a mobiiltelefoni või interneti vahendusel ostetud piletite võidud.
9.3.2.    Eesti Posti postkontorites, täites võidunõude avalduse, esitades pileti väljatrüki ning isikut tõendava dokumendi isikusamasuse tuvastamiseks. Postkontorites on võimalik vormistada võidunõudeid kuni 1999,99 eurot.
9.3.3.    Eesti Loto kontoris, täites võidunõude avalduse ning esitades isikut tõendava dokumendi isikusamasuse tuvastamiseks.
9.3.4.    E-posti vahendusel, esitades digitaalselt allkirjastatud võidunõude avalduse vormi (kättesaadav Eesti Loto veebikeskkonnas) aadressile lotopost@eestiloto.ee.
9.4.  2000-eurose või sellest suurema võidu vormistamisel peab mängija esitama:
9.4.1. võidunõude avalduse, mis muuhulgas sisaldab ka täiendavate andmete kogumist tulenevalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonidest, ja
9.4.2. Eesti Loto kontoris isikut tõendava dokumendi või elektroonilise vormistamise korral digitaalselt allkirjastatud koopia isikut tõendavast dokumendist (nii isikuandmete kui fotoga lehekülgedest).  
Kui selline võit soovitakse kanda üle teise isiku arvelduskontole, peab vastav teine isik, kelle arvelduskontole võidusumma kantakse, esitama võidunõude avalduses nõutavad andmed ja isikut tõendava dokumendi.Teise isiku arvelduskontole kandes peab teine isik olema vähemalt 18-aastane.
9.4.3. Eesti Lotol on õigus nõuda, et mängija (ja vajadusel teise isiku) isikusamasus tuvastatakse Eesti Loto kontoris kohapeal.
9.5. Eesti Posti postkontorites, Eesti Loto kontoris ja e-posti vahendusel vormistatud võidunõude alusel makstakse võit mängija arvelduskontole hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul pärast võidunõude ja Üldtingimuste ning õigusaktide alusel nõutud dokumentide jõudmist Eesti Loto kontorisse.
9.5.1. Võidud kantakse Eesti Loto poolt üle ainult SEPA ehk ühtse euromaksete piirkonna arvelduskontole ja ainult eurodes. Sularahas võidusummasid ei väljastata.
9.6.    Võidunõue ei kuulu rahuldamisele, kui:
9.6.1.    võidunõude alusena esitatav pilet ei ole võidupilet;
9.6.2.    mängija isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või mängija ei ole nõus esitama võidunõude avalduses küsitud andmeid (sh rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonide alusel kogutavaid andmeid)
9.6.3.     teise isiku, kelle arvelduskontole võidusummat soovitakse kanda, isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või tema kohta võidunõude avalduses küsitud andmeid (sh rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonide alusel kogutavaid andmeid) ei esitata;
9.6.4.    võidupilet ei ole Eesti Loto infosüsteemis seotud võidunõude esitaja isikukoodiga;
9.6.5.    võidunõude esitamise tähtaeg on möödunud;
9.6.6.    võidupileti alusel on võit juba välja makstud;
9.6.7.    pilet on kehtetu üldreeglite punktis 3.6 sätestatu kohaselt;
9.6.8.    pileti väljatrükile vastav pilet Eesti Loto infosüsteemis puudub (pileti väljatrükk on võltsitud);
9.7.    Mängijatega, kelle lototerminalist ostetud pilet on võitnud vähemalt 650 eurot või kelle internetist ostetud pilet on võitnud vähemalt 2000 eurot ning kelle võit on 21 päeva enne võidunõude esitamise tähtaja saabumist vormistamata, võtab Eesti Loto ühendust kasutades selleks:
9.7.1.  lototerminalist ostetud pileti puhul mängija isikukoodi alusel rahvastikuregistrist kättesaadavaid kontaktandmeid;
9.7.2.  internetist ostetud pileti puhul mängija poolt mängukontol märgitud kontaktandmeid või rahvastikuregistrist kättesaadavaid kontaktandmeid.
Eesti Loto ei ole kohustatud muul viisil mängijaga ühendust võtma.
9.8.    Võidunõude pärimise korral on selle pärinud isikud võidu kättesaamiseks kohustatud Eesti Lotole esitama:
9.8.1.    e-posti teel notariaalselt kinnitatud (digitaalse notariaalmärkega) või digiallkirjastatud võidunõude avalduse võidu väljamaksmiseks koos notari poolt väljastatud digitaalse notariaalmärkega pärimistunnistusega; või
9.8.2.    Eesti Loto kontoris omakäeliselt allkirjastatud või notari kinnitatud võidunõude avalduse koos notari poolt väljastatud pärimistunnistuse ärakirja ja isikut tõendava dokumendiga.
9.9.    Juhul kui võidunõude on pärinud mitu isikut, tuleb üldreeglite p. 9.8 nimetatud avaldus allkirjastada ja esitada kõigi võidunõude pärinud isikute poolt ühiselt, välja arvatud juhul, kui võidunõude pärijad on andnud notariaalselt tõestatud või digiallkirjastatud vormis volituse ühele või mitmele võidunõude pärinud isikule võidunõude esitamiseks.
9.10.    Enne notari poolt pärimistunnistuse väljastamist on pärimismenetluse algatajal või muul pärandvara suhtes õigusi omaval isikul õigus esitada Eesti Lotole päring surnud isiku võimaliku võidunõude kohta üksnes notari vahendusel vastavalt pärimisseaduse § 167 lg-le 4. Notari poolt pärimistunnistuse väljastamise järgselt on pärijaks oleval isikul õigus eelnimetatud päring esitada pärimistunnistuse ja isikut tõendava dokumendi alusel.

10.    MÄNGIJA VASTUTUS
10.1.    Pileti ostmisega kinnitab mängija, et on tutvunud mängureeglitega ja üldreeglitega.
10.2.    Mängija peab koheselt ja müügipunktist lahkumata kontrollima, et:
10.2.1.    pileti väljatrükk on korrektne;
10.2.2.    pileti väljatrükil olev(ad) mängukombinatsioon(id) on loetav(ad);
10.2.3.    pileti väljatrükile on märgitud mängija isikukoodi esimesed seitse (7) numbrit ning pileti andmed (pileti number, väljastamise aeg, loosimise aeg, maksumus).
10.3.    Kui pileti väljatrükk ei vasta punktis 10.2 sätestatud nõuetele või mängija tellimusele ja mängija esitab müügipunktist lahkumata vastava pretensiooni, väljastatakse mängijale koheselt uus pileti väljatrükk samas müügipunktis. Mängija hilisemaid pretensioone ei arvestata.
10.4.     Mängija kohustub Eesti Loto nõudmisel esitama täiendavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega nõutud andmed, kui:
10.4.1    Mängija teeb 2000 eurose või suurema panuse;
10.4.2. Mängija esitab võidunõude avalduse 2000 eurose või suurema võidu väljamaksmiseks;
10.4.3. Mängija on jooksva 12 kuu jooksul teinud panuseid kokku 25 000 euro või suurema summa väärtuses.    
10.5. Mängija on vastutav Eesti Lotole esitatud andmete õigsuse eest.


11.    EESTI LOTO VASTUTUS
11.1.    Kui mängureeglid ei sätesta teisiti, ei vastuta Eesti Loto ega ükski Eesti Loto edasimüüja mängijale tekkinud mistahes kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult saamata jäänud tulu või otsese ja kaudse varalise kahju eest, mis on tekkinud ükskõik millisel mängijal või pileti valdajal või muul isikul tulenevalt loteriide mistahes loosimise tühistamisest või mistahes isiku loteriil osalemisest või mitteosalemisest, sh mistahes põhjusel loteriil osalemise võimaluse kaotusest. Eesti Loto ei vastuta muuhulgas järgnevatel juhtudel:
11.1.1.    esinevad vääramatu jõu asjaolud, sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusjõud, sõda, streik, töösulg, IT-alane rünne või mistahes muud sündmused, mis on väljaspool Eesti Loto või Eesti Loto edasimüüja mõistlikku kontrolli;
11.1.2.    esineb keskarvutisüsteemi rike, kahju või hävimine või selle poolt põhjustatud viga või Eesti Loto andmete või nende mistahes osa hävimine;
11.1.3.    esinevad informatsiooniedastamise süsteemi või pangandussüsteemi poolt põhjustatud viivitused, kaod, vead või tegevusetus;
11.1.4.    esineb mistahes muu tegevus või sündmus, mis takistab või ei võimalda kehtiva pileti väljastamist või interneti või mobiiltelefoni vahendusel pileti ostmist või pileti andmete salvestamist mängija kontole;
11.1.5.    esinevad mängureeglites või kehtivates õigusaktides sätestatud alused mistahes isikule pileti väljastamisest või pileti müümisest interneti või mobiiltelefoni vahendusel keeldumiseks või mistahes isikul loteriist osa võtmise mittevõimaldamiseks;
11.1.6.    esineb mängija või muu isiku või asjaolu poolt põhjustatud interneti teenuse pakkuja seadmete või tehnoloogia rike või talitushäire. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest teavitab Eesti Loto mängijaid esimesel võimalusel oma veebikeskkonnas.
11.2.    Kui pilet ei osale loosimisel vääramatu jõu asjaolude tõttu, on Eesti Loto vastutus igal juhul piiratud mängija poolt tehtud panus(t)e tagastamisega.
11.3.    Eesti Loto vastutab mängijale tekitatud kahju eest üksnes siis, kui tegu on Eesti Loto poolt mängureeglite tahtliku või raskest hooletusest tuleneva rikkumisega.
11.4.    Juhul kui mängija pilet ei osalenud loosimises punktis 11.3 viidatud asjaoludel ja pilet ei olnud võidupilet, tagastatakse mängijale sellele loosimisele tehtud panus.
11.5.    Juhul kui mängija pilet ei osalenud loosimises punktis 11.3 viidatud asjaoludel ja pilet oleks olnud võidupilet, on Eesti Lotol kohustus välja maksta võidusummaga võrdne summa. Loosimisele tehtud panust sellisel juhul ei tagastata.
11.6.    Eesti Lotol on õigus töödelda mängija isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, võidunõude väljamaksmiseks mängijale, tehtud panuse tagastamiseks või mängija poolt esitatud pretensioonide lahendamiseks. Eesti Loto avaldab mängijaga seotud isikuandmed kolmandale osapoolele ainult mängija kirjalikul nõusolekul või seaduses sätestatud juhtudel.
11.7.    Eesti Lotol on õigus salvestada kõnesid, mis on tehtud Eesti Loto telefoninumbritele.

12.    PRETENSIOONIDE JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE
12.1.    Loteriiga seotud pretensioonid lahendatakse mängija poolt Eesti Lotole esitatud avalduse alusel. Juhul, kui mängija suulist pretensiooni ei ole Eesti Lotol ja/või Eesti Loto edasimüüjal võimalik lahendada, esitab mängija selle kirjalikult või e-kirja teel. Avalduses peab olema näidatud pretensiooni esitaja nimi, isikukood ja kontaktandmed, pretensiooni põhjendused ning Eesti Lotole esitatav nõue. Mängija õiguste võimaliku rikkumise tõendamiseks tuleb lisada pretensioonile pileti väljatrükk või väljatrüki koopia või väljatrüki puudumisel (pilet on ostetud interneti või mobiiltelefoni vahendusel) pileti andmestik, mis tõendab pretensiooni esitaja osalemist vaidlusalusel loosimisel. Mängija kohustub tegema Eesti Lotoga koostööd pretensiooni lahendamiseks. Pretensiooni lahendamisel lähtutakse pileti ostu hetkel kehtinud üld- ja mängureeglitest.
12.2.    Pretensioone on võimalik esitada viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul alates loosimisest, millega seoses on mängijal pretensioon (kirja teel esitatud pretensiooni puhul arvestatakse postitempli kuupäeva).
12.3.    Eesti Lotos vaadatakse pretensioon läbi ja otsus teatatakse avalduse esitajale 15 tööpäeva jooksul avalduse esitamise päevast. Juhul, kui Eesti Lotol on pretensiooni lahendamiseks vajalik koguda täiendavaid andmeid või tõendeid, mistõttu ei ole pretensiooni lahendamine nimetatud tähtaja jooksul võimalik, teavitab Eesti Loto sellest pretensiooni esitajat, teatades ka pretensiooni lahendamise uue tähtaja. Anonüümseid pretensioone läbi ei vaadata. Eesti Lotol on õigus jätta pretensioon läbi vaatamata ka juhul, kui Eesti Lotol ei õnnestu pretensiooni lahendamiseks saada ühendust selle esitajaga või jätab pretensiooni esitaja esitamata Eesti Loto poolt nõutud pretensiooni lahendamiseks vajalikud andmed ja/või tõendid.
12.4.    Võimaluse korral vastab Eesti Loto pretensioonile elektronkirjaga. Juhul, kui mängija on andnud oma elektronposti aadressi, saadab Eesti Loto vastuse tavakirjaga vaid juhul, kui mängija on seda pretensioonis sõnaselgelt nõudnud.
12.5.    Eesti Loto ja mängija teevad kõik endast oleneva, et lahendada kõik tekkivad vaidlused heas usus läbirääkimiste teel.
12.6.    Kui tekkivaid lahkarvamusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õiguse kohaselt Harju Maakohtus.
 
Kehtivad alates 24.03.2020.
 
See veebileht kasutab küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt